POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT


MUNTECH, S.C.C.L., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

MUNTECH, S.C.C.L.
C.I.F.: F63193544
Domicili: C/ PARI FITA, 6 – 08202 – SABADELL (BARCELONA)
Dades registrals: Registre Mercantil de XX, Tom XX, Foli XX, Fulla XX, Inscripció X, Data XX
Telèfon: 935377558
Correu electrònic: florenaltes@micgrup.com


FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 

Les dades seran utilitzades per a mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES


Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació