Tot sobre la Llei de Control horari

En què consisteix el control horari?

Entenem per control horari la necessitat de les empreses de registrar les hores de la jornada laboral dels seus treballadors. És molt important, que totes les companyies facin un registre diari de l’horari real dels seus empleats.
En el registre han d’incloure l’inici i final de la jornada, sense perjudici de la flexibilitat horària.
A mode de conclusió, el control horari es tracta de saber quantes hores treballa cada empleat i portar un registre exhaustiu de les mateixes.

Què estableix el Reial Decret de 2019 sobre el control horari dels treballadors?

Com ja hem esmentat, el 12 de març passat de 2019, es va publicar al BOE com ha de procedir una empresa correctament el seu registre d’horari:

 • Totes les empreses, siguin de la mida que siguin, han de portar a terme el registre horari dels seus empleats independentment de la jornada laboral que aquests tinguin.
 • L’empresa està obligada a conservar el registre horari de tots els empleats durant quatre anys.
 • Així mateix, aquests documents han d’estar disponibles per als empleats i els sindicats si aquests ho sol·liciten.
 • Tots els empleats han de conèixer i estar informats sobre la distribució i durada de la seva jornada laboral ordinària.
 • Els sindicats han d’estar informats mensualment sobre les hores extres realitzades per tots els empleats.

Quin és l’objectiu d’aquest registre?

Aquesta mesura obligatòria, busca assegurar el compliment dels horaris a la feina, evitar abusos laborals i eliminar els fraus per no pagar o compensar hores extres. Aquest sistema, també facilita que la Inspecció de Treball i la Seguretat Social poden portar un millor control de totes les empreses.

Qui ha de fitxar?

La llei de control horari estableix que han de fitxar tots els treballadors per compte d’altri contractats per altres persones físiques o per persones jurídiques, excepte el personal que es troba en alta direcció. Això inclou a totes les categories i grups professionals, afecta tots els sectors i vincula a totes les empreses independentment de la seva mida.

Això sí, les formes de control horari s’han d’adaptar a les següents situacions:

Per als casos puntuals de teletreball i jornades de treball flexibles, aquest control es realitzarà en seqüències temporals superiors al dia. Si en el registre apareixen excessos de jornada, aquests no comptaran com hores extres sempre i quan en el total d’hores mensuals es compleix amb la jornada establerta.

Quan els treballadors procedents d’empreses de treball temporal (ETT), serà l’empresa usuària la que haurà de portar el control horari i, com hem esmentat ja, haurà de guardar-lo durant quatre anys.

En el cas de subcontractar una activitat, serà l’empresa contractista o subcontractista la qual haurà de realitzar aquest registre de les jornades laborals dels seus trabjadores.

Ens poden sancionar per no complir amb la normativa del control horari?

Sí, això es tracta d’una infracció greu amb multa. El mínim oscil·la entre 626 a 1.250 euros; en el grau mitjà de 1.251a 3.125 euros; i en el seu grau màxim de 3.126 a 6.250 euros. Per evitar possibles sancions és recomanable comptar amb una empresa externa que ens gestioni tot el control horari i sàpiga quines lleis hem de seguir i respectar per no cometre cap infracció.

Què és un sistema de control horari?

Un sistema de control horari eficient, és aquell que s’utilitza per registrar les hores d’entrada i de sortida dels treballadors d’una empresa. Com ja deus saber, la seva finalitat és saber el nombre real d’hores treballades per cada empleat, la puntualitat dels mateixos i les possibles incidències puntuals que puguin esdevenir.

Hi ha diverses formes de realitzar el registre de la jornada laboral, que van des de les més tradicionals com signar en una plantilla o en paper fins a les més modernes que són les digitals, aquestes són mes recomanables i molt mes segures.

Per què hauries invertir en un bon sistema de fitxatge en línia?

 • El seu cost és assequible ja que s’adapta a les necessitats de la teva empresa i la seva mida.
 • És un sistema molt còmode per a l’empresa i els seus treballadors.
 • Són molt segurs.
 • Són sistemes àgils i flexibles, ja que es poden usar des de qualsevol dispositiu i en qualsevol lloc.
 • S’adapten a totes les situacions laborals (teletreball, horaris flexibles, comercials …).
 • Permeten portar un control màxim de la jornada laboral tal com estableix la nova normativa.
 • Registra totes les interrupcions que es produeixen durant una jornada de treball normal.
 • Dóna la possibilitat que siguin els propis empleats els que registrin la seva pròpia jornada laboral a temps real.

Des de que va entrar en vigor aquesta nova llei, ha sorgit la necessitat d’instal·lar a totes les empreses, algun sistema que permeti registrar la jornada laboral per complir amb el registre de l’control horari.

Els mètodes de fitxatge digitals són els que proporcionen més beneficis a totes les empreses, ja que s’adapten intuïtivament a les noves formes de treball, són de cost més assequible per a les companyies i cobreixen perfectament les necessitats i requeriments que sorgeixen per complir amb la nova normativa.

Si vols que la teva empresa compleixi amb aquesta llei de forma senzilla i eficaç, no dubtis en contactar amb nosaltres. A IMuntech som especialistes en sistemes de control horari i fitxatge online. Demana pressupost sense compromís!