Digitalitza el teu negoci

Aprofita les ajudes del Kit Digital

Aprofita les ajudes del Kit Digital?

Si tens una Pime o ets autònom, aquest és el teu moment per a continuar creixent dins del teu entorn laboral.

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha llançat la iniciativa Kit Digital, un programa d’ajudes econòmiques que farà costat a les pimes i autònoms en la seva transformació digital.

I com es duu a terme aquesta transformació? A través dels bonus econòmics de Kit Digital que ens donen accés a diferents solucions digitals adaptades a les necessitats de cada empresa.

T’ajudem a aconseguir-ho!

Millora el rendiment de la teva empresa

Gestió de clients

Objectiu: Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

Empreses de 0 a 3 empleats Empreses de 3 a 9 empleats Empreses de 10 a 50 empleats
2.000 €
2.000 €
2.000 €
1 usuari
1 usuari
1 usuari

Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits en l'Article 8.2, de la següent forma:

 • Segment I (10-menys de 50 empleats): 40 hores de parametrització.
 • Segments II (3-menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Gestió de clients: la solució haurà d'emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d'alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre la gestió comercial dels mateixos amb l'objectiu de convertir-los en clients.La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d'oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: la solució ha d'oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d'oferir solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), pipeline i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció del perfil de l'usuari de la solució. Haurà de ser capaç de generar informes per al seguiment i monitoratge de l'activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: la solució ha de permetre visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució ha d'incloure un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a l'activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.
 • Disseny Responsive: la interfície de la solució ha de ser responsive, és a dir, ha d'adaptar-se per a ser funcional en tota mena de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disponibilitat de APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l'empresa.

Gestió de processos

Objectiu: Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

Empreses de 0 a 3 empleats Empreses de 3 a 9 empleats Empreses de 10 a 50 empleats
500€
2.000 €
6.000 €
1 usuari
3 usuaris
10 usuaris

Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d'empreses definits en l'Article 8.2, de la següent forma:

 • Segment I (10-menys de 50 empleats): 60 hores de parametrització.
 • Segments II (3-menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 45 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos com ara:
 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució haurà de disposar de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
 • Actualitzable: la solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l'estructura empresarial de la pime. 

Compliment: la solució ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació. Especialment, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d'acord amb la normativa aplicable.

Factura electrònica

Objectiu: Digitalitzar el flux d'emissió de factures entre les empreses beneficiàries i els seus clients.

Empreses de 0 a 3 empleats Empreses de 3 a 9 empleats Empreses de 10 a 50 empleats
500€
1.000 €
1.000 €
1 usuari
3 usuarios
3 usuaris

Aquesta solució inclou un nombre d'hores de parametrització per a la definició de les particularitats, modificació i configuració de la factura electrònica de venda; la numeració, l'idioma, descomptes, dades addicionals, visualització, formats, etcètera. Aquestes hores es determinen per a cadascun dels segments d'empreses definits en l'Article 8.2 de la següent forma:

 • Segments I (10-menys de 50 empleats) i II (3-menys de 10 empleats): 10 hores de parametrització.
 • Segment III (0-menys de 3 empleats): 5 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i/o serveis que es detallen a continuació:

 

 • Factures en format estructurat: la solució haurà de permetre l'emissió de factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: la solució haurà de permetre l'emissió d'un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: la solució haurà de permetre l'enviament de factures a un nombre il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: la solució haurà de permetre la creació d'un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
 • Enviament de factures per correu electrònic: la solució haurà de ser capaç d'enviar factures directament per correu electrònic.
 • Personalització de factures: les factures generades per la solució hauran de ser personalitzables, incloent-hi la selecció del logotip.
 • Còpia de seguretat periòdiques: la solució inclourà la realització de còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat, almenys, de periodicitat diària.
 • 1 GB Emmagatzematge/Històric de factures: la solució proporcionarà un emmagatzematge d'almenys 1 GB per a les factures.
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
 • Control de venciment de les factures: la solució haurà d'incloure un sistema de control del venciment de les factures.

Compliment: la solució Factura Electrònica ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació.

Comunicacions segures

Objectiu: Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat en les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l'empresa.

Empreses de 0 a 3 empleats Empreses de 3 a 9 empleats Empreses de 10 a 50 empleats
250€
1.125 €
6.000 €
Fins a 2 usuaris
Fins a 9 usuaris
Fins a 48 usuaris

 • SSL: la solució haurà d'utilitzar un protocol de capa de sockets segurs, per a crear una connexió segura i xifrada.
 • Xifratge d'extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el seu recorregut, amb l'objectiu de prevenir atacs.
 • Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius que s'han connectat a la xarxa privada de la pime.
 • Control d'accés: la solució haurà de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats per l'empresa.
 • Dispositius mòbils: la solució haurà d'estar disponible per al seu ús des de dispositius mòbils.
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s'ha de realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Ciberseguretat

Objectiu: Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels seus empleats.

Empreses de 0 a 3 empleats Empreses de 3 a 9 empleats Empreses de 10 a 50 empleats
250€
1.125 €
6.000 €
Fins a 2 usuaris
Fins a 9 usuaris
Fins a 48 usuaris

 • Antimalware: la solució haurà de proporcionar una eina que analitzi el dispositiu, la seva memòria interna i els dispositius d'emmagatzematge externs.
 • Antispyware: la solució haurà de proporcionar una eina que detecti i eviti el malware espia.
 • Correu segur: la solució haurà de proporcionar eines d'anàlisis del correu electrònic amb les següents característiques:
  • Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.
  • Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o malware que se sospita serveixin per a robar credencials.
 • Navegació segura:
  • Control de continguts.
  • Antiadware per a evitar anuncis maliciosos.
 • Anàlisi i detecció d'amenaces: la solució haurà de permetre conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.
 • Monitoratge de la xarxa: la solució haurà de proporcionar eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d'amenaces.
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s'ha de realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de malware i altres dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.
 • Requisits especials de formació: a més dels requisits de formació comunes, la formació impartida al beneficiari haurà d'incloure una tutorització per a la configuració del programari de seguretat, així com incloure un kit de conscienciació en ciberseguretat per a complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

Som agents adherits al Programa Kit Digital

Nosaltres ens encarreguem de tot

Contacti’ns sense compromís si necessita més informació